PASKOLOS TAISYKLĖS

Norėdami gauti paskolą Jūs galite užpildyti paraišką internete arba atvykti į UAB „Lateko lizingas“, esančią Mėnulio g. 7-101, Vilniuje arba pas mūsų partnerius; pateikti reikalingus dokumentus ir sudaryti sutartį; Jūs galite sudaryti sumai nuo 30 € iki 10000 €; Turite klausimų? Skambinkite 8 616 97748

I. SĄVOKOS

1. SUTARTIS – tai vartojimo kredito sutartis, pagal kurią Kreditorius įsipareigoja Gavėjui suteikti vartojimo kreditą, o Gavėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka grąžinti suteiktą vartojimo kreditą. Privalomos Sutarties sąlygos, numatytos LR CK 6.887 str., yra nurodytos Sutarties pirmajame lape.
2. GAVĖJAS – tai fizinis asmuo, kuris Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka gauna vartojimo kreditą jo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti.
3. KREDITORIUS – tai UAB “Lateko lizingas”, įmonės kodas 111746792, buveinės adresas Mėnulio g. 7-101,  Vilnius.
4. TARPININKAS – Gavėjo pasirinkta ir Kreditoriui nurodyta įstaiga ar organizacija, turinti įgaliojimus veikti Kreditoriaus vardu ir interesais Sutarčiai neprieštaraujančiomis sąlygomis.
5. VARTOJIMO KREDITAS – Kredito gavėjui suteikiamas kreditas, kurio sąvoka yra apibrėžta LR CK 6.886 str.
6. PALŪKANOS – piniginės lėšos, kurias Kredito gavėjas moka Kreditoriui už naudojimąsi Kreditu.
7. DELSPINIGIAI – tai pinigų suma, Kredito gavėjo mokama Kreditoriui už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį.
8. ĮMOKOS – tai Kredito gavėjo mokėtina pinigų suma, mokama laikantis mokėjimų grafike nustatytų dydžių ir terminų, skirta vartojimo kredito dengimui, mokesčiams, palūkanoms, delspinigiams mokėti.
9. MOKĖJIMAS – tai įmokos ar jos dalies atlikimas.
10. MOKĖJIMO0 DIENA – Sutartyje nurodyta mėnesio diena, kada Kredito gavėjas privalo sumokėti Įmoką.
11. MOKĖJIMŲ GRAFIKAS – tai šalių suderinta ir Sutartyje išdėstyta vartojimo kredito grąžinimo, palūkanų mokėjimo tvarka (nurodant kiekvienos įmokos sumą ir mokėjimo terminą).
12. SUTARTIES MOKESTIS – Kreditoriaus imamas mokestis už Kredito suteikimą, dokumentų paruošimą ir kitus susijusius veiksmus.
13. BVKKMN – bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu.

II. BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Kreditorius pagal Sutartį Gavėjui suteikia vienkartinį vartojimo kreditą, kurio suma nurodyta Sutarties pirmajame lape.
2. Visi Gavėjo Kreditoriui mokami mokesčiai bei palūkanos nurodyti Sutartyje ir yra įskaičiuoti į įmokas.
3. Vartojimo Kredito suma (arba jos dalis) pervedama į Kreditoriaus sąskaitą (nurodoma Sutarties pirmajame lape) arba į jo nurodytą trečiojo asmens sąskaitą (nurodoma Sutarties pirmajame lape ir Gavėjo atskirame raštiškame prašyme), nurodžius sąskaitos numerį, banko kodą, sąskaitos SAVININKĄ, savininko asmens kodą.

III. ĮMOKOS

1. Gavėjo mokėtinos įmokos (jų dydžiai, mokėjimų terminai) nustatyti pirmojoje Sutarties dalyje, mokėjimų grafike. Kreditorius, remdamasis raštišku Gavėjo prašymu, gali keisti Sutartyje numatytą Mokėjimo dieną. Gavėjas įsipareigoja sumokėti Kreditoriui už Mokėjimo dienos pakeitimą Sutarties keitimo mokestį 10 ( dešimt) Lt ir palūkanas už panaudotą Kreditą.
2. Gavėjo įmokos laikomos įmokėtos nuo banko, kuriame yra Kreditoriaus sąskaita, pinigų įskaitymo į Kreditoriaus sąskaitą dienos.
3. Gavėjas visus mokėjimus pagal Sutartį atlieka į vieną iš Kreditoriaus sąskaitų pasirinktinai:.
3.1. AB “Swedbank”, sąskaitos Nr. LT757300010036485256 , gavėjas – UAB “Lateko lizingas”, gavėjo įmonės kodas 111746792, arba
3.2. AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT667044060000386231, gavėjas – UAB “Lateko lizingas”, gavėjo įmonės kodas 111746792.
3.3. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai piniginės lėšos patenka į Kreditoriaus sąskaitą.
Gavėjas pats apmoka išlaidas, susijusias su bankinės operacijos atlikimu (pvz., mokestis už grynųjų pinigų įnešimą, mokestis už pervedimą).
4. Mokėjimo dokumente būtinai įrašoma:
4.1. Kreditoriaus sąskaita,
4.2. Gavėjo (mokėtojo) vardas, pavardė ir asmens kodas,
4.3. Sutarties, pagal kurią atliekamas mokėjimas, numeris.
5. Visi atsiskaitymai su Kreditoriumi atliekami vartojimo kredito valiuta. Kai Kreditas suteikiamas litais, įmokų sumos yra nustatomos, atsižvelgiant į oficialų Sutarties pasitrašymo dieną galiojantį lito ir euro santykį. Pasikeitus oficialiam lito ir euro santykiui, visos įmokos litais yra perskaičiuojamos taip, kad kiekvienos iš jų sumos ekvivalentas eurais būtų ne mažesnis, negu šios sutarties pasirašymo dieną.
6. Įmokos, gautos iš Gavėjo pagal Sutartį, paskirstomos tokia tvarka: pirmiausia sumokamos palūkanos ir kiti priklausantys mokesčiai pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą, antra – delspinigiai, trečia – pagrindinė skola.
7. Gavėjas, laiku nesumokėjęs įmokos ar jos dalies pagal Sutartyje esantį mokėjimų grafiką, privalo mokėti Kreditoriui 0,05 procento delspinigius, skaičiuojant nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą mokėti kalendorinę dieną. Jeigu Gavėjas mokėjimą atliko uždelsdamas ne daugiau kaip 1 (vieną) dieną, jis atleidžiamas nuo pareigos mokėti delspinigius.
8. Jei įmokų mokėjimo diena yra nedarbo diena, tai mokėjimas turi būti atliktas prieš tai esančią darbo dieną.

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

1. Gavėjo pareigos:

1.1. Gavėjas įsipareigoja:
1.1.1. laiku ir tinkamai vykdyti mokėjimus pagal Sutartyje nustatytą mokėjimų grafiką;
1.1.2. nedelsiant informuoti Kreditorių, jei:
1.1.2.1. dėl tam tikrų aplinkybių jis negali ar negalės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
1.1.2.2. pasikeitus asmens duomenims, nurodytiems Sutartyje (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, darbovietė), per 5 dienas pranešti apie tai Kreditoriui. Priešingu atveju Kreditoriaus pranešimas, išsiųstas bent vienu Kreditoriui žinomu Gavėjo adresu, laikomas tinkamai įteiktu ir Gavėjas negalės reikšti atsikirtimų dėl pranešimo negavimo;
1.1.3. be Kreditoriaus sutikimo neperleisti iš Sutarties kylančių savo teisių ir pareigų.
1.2. Gavėjo Laiduotojo prievolė grąžinti Kreditoriui paimtą Kreditą, mokėti palūkanas bei kitus Sutartyje numatytus mokėjimus yra solidari. Kreditorius savo nuožiūra turi teisę reikalauti, kad prievolę ar jos dalį įvykdytų tiek Gavėjai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium. Kiekvienas Gavėjas už Sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą įvykdymą atsako visu savo turtu, nepriklausomai nuo kaltės.
1.3. Kreditoriui pareikalavus, Gavėjas įsipareigoja iki Sutarties pasirašymo pateikti Kreditoriui priimtinus laidavimus.

2. Gavėjo teisės:

2.1.1. Nenurodžius priežasties, atsisakyti Sutarties, pranešdant apie tai Kreditoriui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, skaičuojant nuo Sutarties sudarymo dienos. Apie Sutarties atsisakymą ir Paskolos grąžinimą Gavėjas informuoja Kreditorių nustatytos formos rašytiniu pranešimu. Gavėjas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie atsisakymą grąžina Kreditoriui visą sumą ir sumoka palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas Kreditas, iki dienos, kurią Kreditas grąžinamas, bei Sutarties mokestį.
2.1.2. Grąžinti VISĄ Vartojimo Kreditą (taip pat mokesčius, palūkanas ir priskaičiuotus delspinigius), nepasibaigus Kredito grąžinimo terminui, raštu įspėjus apie tai Kreditorių prieš 5 (penkias) dienas, prašymas turi būti išsiųstas faksu (8 5) 264 9243 (40) arba elektroniniu paštu: info@ lateko.lt. Prašyme turi būti nurodyta anksčiau laiko numatoma grąžinimo data ir atsakymo gavimo būdas. Jeigu Gavėjas negrąžina Kredito iki pranešime nurodytos datos, laikoma, kad Gavėjas atšaukė savo pranešimą ir Sutartis galioja toliau, o mokėjimai turi būti vykdomi pagal mokėjimų grafiką.
2.1.3.Turi teisę bet kada grąžinti dalį Vartojimo kredito anksčiau mokėjimo grafike nustatytų terminų. Jei Mokėjimo dieną yra grąžinama didesnė įmokos dalis, nei numatyta mokėjimo grafike, tokiu atveju sumos perviršis įskaitomas į kitą mokėjimą pagal mokėjimų grafiką. Už mokėjimus anksčiau laiko Kreditas neperskaičiuojamas. Šiuo atveju palūkanų norma nemažinama.
2.1.4. Sutarties galiojimo metu teikti Kreditoriui prašymus dėl Sutarties sąlygų pakeitimo, kiek tai neprieštarauja Sutarties esmei ir LR teisės aktams, taip pat yra įmanoma techniškai.
2.1.5. Laiku nesumokėjus Įmokų, siūlyti Kreditoriui priimtinus įsiskolinimo padengimo būdus ar papildomas prievolių užtikrinimo priemones.
2.1.6. Prašyti atidėti įmokas ir procentus pagal Sutartį, bet ne daugiau kai 3 (trims) mėnesiams. Kito atidėjimo galima prašyti tik po trečio mokėjimo mėnesio nuo atidėjimo dienos.
Atidėjimo dieną Gavėjas neturi turėti įsiskolinimo pagal Sutartį. Gavėjas, norėdamas atidėti įmokas, pateikia Kreditoriui prašymą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas iki eilinės įmokos.
Už Sutarties pakeitimą Gavėjas sumoka Kreditoriui 25 (dvidešimt penkių) Lt dydžio Sutarties keitimo mokestį ne vėliau kaip Sutarties sąlygų keitimo dieną.

3. Kreditoriaus pareigos:

3.1. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo pervesti visą Vartojimo Kredito sumą į Gavėjo asmeninę sąskaitą arba į Gavėjo nurodytą trečiojo asmens sąskaitą.

4. Kreditoriaus teisės:

4.1. Reikalauti, kad Gavėjas sumokėtų įmokas pagal Mokėjimų grafiką, siųsti priminimus Gavėjui Sutartyje nurodytu adresu arba Gyventojų Registro nurodytu Gavėjo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, darbovietės adresu, kitais žinomais Gavėjo adresais, skambučiais ir kitais būdais priminti Gavėjui apie jo privalomus mokėjimus.
4.2. Teismine tvarka reikalauti, kad Gavėjas sumokėtų visas nesumokėtas įmokas, delspinigius, bylinėjimosi išlaidas ir atlygintų Kreditoriui padarytą žalą.

V. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų viena kitai įvykdymo.
2. Sutartimi nustatoma, kad kalendoriniai metai turi 360 dienų, o mėnuo – 30 dienų.
3. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą:
3.1. šalių susitarimu;
3.2. vienašališkai, nesikreipiant į teismą, Sutartyje numatytais atvejais;
3.4. Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.
4. Gavėjas turi teisę nutraukti Sutartį, jei Kreditorius laiku neperveda jam ar jo nurodytam trečiajam asmeniui Kredito sumos. Apie Sutarties nutraukimą jis turi raštu įspėti Kreditorių.
5. Kreditorius turi teisę vienašališkai, raštu įspėjęs Gavėją prieš 14 (keturiolika) dienų, nutraukti Sutartį anksčiau laiko dėl bet kurio iš šių esminių Sutarties pažeidimų:
5.1. Gavėjas daugiau kaip 60 dienų vėluoja sumokėti Įmokas, ir per 14 (keturiolika) dienų nuo antro Kreditoriaus pranešimo apie būtinybę pašalinti tokį Sutarties pažeidimą, nepadengia skolos;
5.2. Gavėjas pateikė neteisingus duomenis apie save ar negaliojančius dokumentus Sutarties sudarymo momentu, ar nuslepė informaciją, kurį turėtų įtakos Kreditoriaus sprendimui dėl finansavimo, ar tai gali turėti įtakos tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui.
6. Sutartis laikoma nutraukta vienašališkai Kreditoriaus iniciatyva, praėjus 10 (dešimčiai) dienų nuo pakartotino Kreditoriaus raštiško pranešimo apie vienašališką Sutarties nutraukimą išsiuntimo Gavėjui dienos. Nutraukus Sutartį prieš terminą, visi įmokų mokėjimo terminai, nurodyti Mokėjimų grafike, laikomi pasibaigusiais ir Kreditorius turi teisę išieškoti iš Gavėjo visą skolą.

VI. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA.

1.Gavėjas, manydamas, kad dėl Kreditoriaus veiksmų patyrė žalą ar Kreditorius pažeidė jo teises, ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę raštu kreiptis į Kreditorių ir pagrįsti savo reikalavimą.
2.Kreditorius ne vėliau kaip per 30 ( trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Gavėjo kreipimosi gavimo dienos įsipareigoja pateikti atsakymą. Gavėjui pageidaujant, atsakymas pateikiamas raštu.
3. Jei Gavėjo netenkina Kreditoriaus atsakymas ar negauna jo per 30 kalendorinių dienų, jis turi teisę kreiptis į Lietuvos Banką.

VII. PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA.

Vartojimo kreditų teikimo priežiūrą atlieka Lietuvos Bankas.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Sutarties galiojimo termino pabaiga arba jos nutraukimas neatleidžia šalių nuo pareigos vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.
2. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami raštu. Informacija apie Sutarties vykdymą Gavėjui gali būti pateikiama telefonu, gyvenamosios ar darbo vietos adresais, ar elektroniniu paštu. Pasikeitimas informacija, pranešimai tarp šalių vykdomi raštu, siunčiant juos paprastu paštu, elektroniniu paštu ir laikomi įteikti, praėjus 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms nuo jų išsiuntimo dienos.
3. Šalys kilusius ginčus sprendžia derybų keliu, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos numatyta teisminė tvarka.
4. Gavėjas sutinka, kad Kreditorius, prieš sudarydamas Sutartį ir (ar) Gavėjui netinkamai vykdant (nevykdant) sutartinius įsipareigojimus, kreiptųsi į bet kokias įmones, įstaigas ar organizacijas, tarp jų UAB “Creditinfo Lietuva”, Gyventojų registro tarnybą, UAB Registrų centrą, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, skolų išieškojimo įmones, siekdama patikrinti informaciją apie Kredito gavėjo pateiktus duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, darbovietė, finansiniai įsipareigojimai, jų vykdymas), taip pat tvarkytų Gavėjo asmens duomenis.
5. Gavėjas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais: asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, vartojimo kredito, finansavimo, lizingo, kredito, kitų finansinių paslaugų teikimo bei kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, sutarčių ir klientų apskaitos (finansinės, buhalterinės, statistinės), finansinių nuostolių prevencijos, Kreditoriaus teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, tinkamo paslaugų teikimo bei kitose sutartyse su Kreditorium nurodytais tikslais.
6. Gavėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.
7. Gavėjas, tinkamai nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, sutinka, kad jo duomenys būtų perduodami kitiems juridiniams asmenims, tarp jų skolų išieškojimo įmonėms, taip pat juridiniams asmenims, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas.
8. Gavėjas patvirtina, kad:
8.1. Visa Gavėjo Kreditoriui pateikta informacija yra išsami, tiksli, neklaidinanti, o pateikti dokumentai yra tikri, autentiški, teisėti, galiojantys bei pasirašyti dokumentuose nurodytų asmenų.
8.2. Sutarties sąlygos buvo individualiai aptartos, jos yra aiškios, suprantamos, Gavėjas su jomis sutinka. Gavėjui buvo sudarytos visos sąlygos susipažinti su Sutarties projektu iki Sutarties pasirašymo
ir jis su juo susipažino, įsipareigoja laikytis bei vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai.
10. Kitos sąlygos, kurios neaptartos Sutartyje, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose.
11. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Gavėjui ir Kreditoriui.

STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE VARTOJIMO KREDITĄ (*.pdf)

PASKOLOS nuo 30 € iki 10000 €

Preliminari skaičiuoklė. Tikslios sąlygos pateikiamos po mokumo įvertinimo vartojimo paskolos sudarymo vietoje.
Pavyzdys: jei sudarytumėte vartojimo kredito sutartį 0 sumai, 0 mėn. terminui – mėnesio įmoka būtų – 0, sutarties sudarymo mokestis 0, (sutarties sudarymo mokestis mokamas su pirmąja įmoka), fiksuota metinė palūkanų norma 0%, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 55%. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma 0.

Mėnesio įmoka0 €

icon4Jei turite klausimų, skambinkite tel. +370 616 97 748 arba rašykite el. paštu info@lateko.lt